Poradenstvo

Špecializované sociálne poradenstvo vo Svite. 
Informácie na letáku 
 

Čo je sociálne poradenstvo?


V zmysle § 19 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách (…) : 

(1) Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná 
na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. 
Sociálne poradenstvo sa vykonáva na úrovni základného 
sociálneho poradenstva a špecializovaného 
sociálneho poradenstva. 
(2) Základné sociálne poradenstvo je posúdenie povahy 
problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, 
poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia 
problému a podľa potreby aj odporúčanie 
a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Základné 
sociálne poradenstvo je súčasťou každej sociálnej služby 
poskytovanej podľa tohto zákona. 
(3) Špecializované sociálne poradenstvo je zistenie 
príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej 
osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej 
odbornej pomoci. 
(4) Sociálne poradenstvo možno vykonávať ambulantnou 
formou prostredníctvom poradní sociálneho 
poradenstva zriadených na tento účel a terénnou formou 
prostredníctvom terénnych programov.

Ambulancia špecializovaného sociálneho poradenstva