Komunitné centrum BONUM

Kontakt:

Komunitné centrum BONUM

Ul. Fraňa Kráľa 14 059 21 SVIT

Odborná garantka: Mgr. Veronika Hudáčová, tel.: 0944/638 930, veronika.hudacova@familiaris.sk

Odborná pracovníčka: Mgr. Alena Štrauchová, tel.: 0948/ 337231

Pracovníčka: Jana Šoltisová, tel: 0948/129 911, jana.soltisova@familiaris.sk

V komunitnom centre sa fyzickej osobe poskytuje:

 •  sociálne poradenstvo;
 •  pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov;
 •  pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie 
 • dieťaťa do a zo školského zariadenia;
 •  vykonáva preventívna aktivita;
 •  zabezpečuje záujmová činnosť;
 •  vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia.

 

Cieľovou skupinou Komunitného centra sú:

 •  osoby, ktoré  zotrvávajú  v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou 
 • koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby, konkrétne občania mesta Svit a 
 • priľahlých obcí (Lučivná, Batizovce);
 •  osoby ohrozené sociálnym vylúčením a osoby v nepriaznivej sociálnej situácii;
 •  znevýhodnení uchádzači o zamestnanie.

 

VIANOCE  v Komunitnom centre

Vianoce 2017