Stanovisko k právnemu výkladu o financovaní opatrovateľskej služby neverejného poskytovateľa

Milí priatelia! Svit, 05.08.2016

V článku zverejnenom na portáli Centrálneho sektora pre neziskový sektor v článku „Sociálna

spoločnosť: Opatrovateľská služba vs. opatrovanie a s ním spojený príspevok na

opatrovanie“, ktorého autorom je Mgr. Matej Trnavský, advokátsky koncipient, o.i. zaznela aj

takáto interpretácia: „V prípade, že opatrovateľskú službu poskytuje priamo obec, má zo

zákona povinnosť financovať túto sociálnu službu z podielových daní a iných zdrojov.

Ak opatrovateľskú službu zabezpečuje  pre obec neverejný poskytovateľ, zákon určuje

minimálnu výšku finančného príspevku pri odkázanosti na pomoc inej osoby podľa

prílohy č. 5 v závislosti od stupňa odkázanosti, ktorú je obec povinná neverejnému

subjektu poskytovať.“

V § 75 ods.1. je uvedené, že: „Obec je povinná poskytovať finančný príspevok na prevádzku

poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý

neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk, ak o poskytovanie tejto sociálnej

služby neverejného poskytovateľa sociálnej služby požiadala obec (…).

To znamená, že ak obec neverejného poskytovateľa nepožiadala, nemá povinnosť ho

finančne podporiť. Toto je neustály problém pri finančnej podpore neverejného poskytovateľa

už niekoľko rokov diskutovaný odbornou verejnosťou na odborných fórach a konferenciách,

MPSVR a i. Navyše každá obec dostáva v rámci originálnych kompetencií štátu finančný

príspevok z podielových daní na občana, ale ak sama túto službu neposkytuje, zároveň nie je

povinná dotovať poskytovateľa, pretože ho o túto službu nepožiadala. V praxi to vyzerá

„komicky“ v tom, že neverejný poskytovateľ požiada obec, aby ho požiadala o poskytovanie

služby, aby bolo zákonu učinené zadosť a až vtedy má povinnosť ho aj finančne podporiť. Nič

a nikto nemôže obec donútiť, aby tak urobila, keďže jej to podmienková spojka „ak“,

umožňuje.

Upozorňujem preto na nesprávnu resp. mylne vyznievajúcu interpretáciu v článku a žiadam

o opravu nakoľko tento výklad, môže v odbornej verejnosti vyznieť ako priama povinnosť

poskytovať finančný príspevok neverejnému poskytovateľovi, čo nie je pravda. Neverejný

poskytovateľ na základe takto vysloveného názoru, finančný príspevok nedostane.

Okrem toho je občanovi popierané právo na výber poskytovateľa uvedené v ods.1. § 6 cit.

zákona, čo zasa úzko súvisí s dodržaním kvality poskytovania služby najmä jej I. časti

„Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd“ uvedenej v Príl.č.2 zákona 448/2008

Z.z. o sociálnych službách (…)

PhDr. František Drozd, PhD.

člen predstavenstva Komory

sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce SR,

neverejný poskytovateľ sociálnej služby – opatrovateľskej

Familiaris o.z. Svit,