Komunitné centrum BONUM

V komunitnom centre sa fyzickej osobe poskytuje:

 • sociálne poradenstvo;
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov;
 • pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie 
 • dieťaťa do a zo školského zariadenia;
 • vykonáva preventívna aktivita;
 • zabezpečuje záujmová činnosť;
 • vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia.

 

Cieľovou skupinou Komunitného centra sú:

 • osoby, ktoré  zotrvávajú  v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou 
 • koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby, konkrétne občania mesta Svit a 
 • priľahlých obcí (Lučivná, Batizovce);
 • osoby ohrozené sociálnym vylúčením a osoby v nepriaznivej sociálnej situácii;
 • znevýhodnení uchádzači o zamestnanie.

Komunitné centrum BONUM

Ul. Fraňa Kráľa 14
059 21
Svit

Mgr. Alena Štrauchová

Odborná garantka KC

Bc. Jozefína Pokorná

Odborná pracovníčka KC

Mgr. Lenka Kalinayová

Komunitná pracovníčka KC