Komunitné centrum BONUM

V komunitnom centre sa fyzickej osobe poskytuje:

 • sociálne poradenstvo;
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov;
 • pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie 
 • dieťaťa do a zo školského zariadenia;
 • vykonáva preventívna aktivita;
 • zabezpečuje záujmová činnosť;
 • vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia.

 

Cieľovou skupinou Komunitného centra sú:

 • osoby, ktoré  zotrvávajú  v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou 
 • koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby, konkrétne občania mesta Svit a 
 • priľahlých obcí (Lučivná, Batizovce);
 • osoby ohrozené sociálnym vylúčením a osoby v nepriaznivej sociálnej situácii;
 • znevýhodnení uchádzači o zamestnanie.

Komunitné centrum BONUM

Ul. Fraňa Kráľa 14
059 21
Svit

Mgr. Alena Štrauchová

Odborná garantka KC

Bc. Jozefína Pokorná

Odborná pracovníčka KC

Mgr. Matúš Galo

Komunitný pracovník KC

Jana Maličká

Pracovníčka KC