O nás

Rodina je v súčasnosti stále viac a viac stredobodom pozornosti celej spoločnosti. Jej kríza sa prejavuje čoraz častejšie aj v našom meste. Príčina je zrejme v tom, že sa spirituálny rozmer rodiny naplno neprejavuje v jej funkciách a neodzrkadľuje sa v socializácii jednotlivých členov rodiny.

Negatívne sociálno–patologické prejavy rodiny možno pozorovať najmä u detí navštevujúcich materské a základné školy. Prejavy šikanovania, tuláctva, xenofóbie a rasizmu možno vybadať najmä vo výchovno – vzdelávacom procese. Agresivita a hostilita s ktorými sa stretávame sa neprejavuje len na verejnosti, ale aj v rodinách v našom meste. Psychické a fyzické týranie žien /matiek/, ale i detí v rodine je na dennom poriadku tam, kde zavládol alkohol. Vášňami opantaní otcovia nachádzajúci sa v baroch miestnych podnikov čakajúcich na „miliónovú“ výhru z výherného automatu, svedčia proti zdravým hodnotám v rodine.

Tradičné pojmy v rodine: otec – mama – dieťa, sú nahrádzané pejoratívnymi synonymami a rodina je zosmiešňovaná v elektronických a printových médiách. Do nášho podvedomia sa tak dostáva množstvo nesprávnych a klamlivých informácií, ktoré „nahlodávajú“ každý vzťah medzi členmi rodiny ako i rodinu samu.

Rodina ako inštitúcia je dnes zaznávaná a podceňovaná v slovenskej spoločnosti a žiaľ aj v Európskej únii!

Občianske združenie Familiaris chce pomôcť rodinám v našom meste najmä poskytovaním:

  1. Odborných informácií o tradičnej rodine;
  2. Spirituality rodine a jej členom;
  3. Psychologickej podpory a prevencie jej členom;
  4. Pomoci a podpory rodine, ktorá sa ocitla v kríze;

 

Chceme, aby hlas nášho združenia zaznieval pri dôležitých rozhodnutiach akými sú sociálne služby, životné prostredie, školstvo, ekonomika a bezpečnosť v meste Svit.

Budeme sa usilovať o spoluprácu s európskymi občianskymi združeniami napr. v Poľsku, Čechách, v Taliansku a to najmä participáciou na projektoch zdôrazňujúcich potrebu výchovy, vzdelávania a sanácie rodiny i jej členov.

 

PhDr. František Drozd, PhD., štatutár