Stanovy združenia

I.Názov a sídlo

Názov občianskeho združenia je Familiaris.
Sídlom združenia je Svit, Ul. Kpt. Nálepku 105, 059 21 Svit.

II.Ciele

Cieľom združenia je podpora a rozvíjanie aktivít na miestnej i celoštátnej úrovni v oblasti vzdelávania, kultúrno-spoločenskej činnosti pre rodiny so zameraním na jej spirituálny potenciál. Združenie bude uskutočňovať publikačné, vzdelávacie a konzultačné činnosti s cieľom socializovať rodinu a usilovať sa o jej sanáciu do tradičného prostredia.
Poskytovať jej pomoc a podporu najmä v oblasti prevencie sociálno – patologických javov a zachovanie jej základnej funkcie.
Združenie Familiaris chce spolupracovať aj s európskymi rodinnými organizáciami a bude participovať na európskych projektoch.

III.Členstvo v  združení

Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami Združenia.

IV.VZNIK A ZÁNIK ČLENSTVA

Členstvo v Združení vzniká prihlásením sa k cieľu a poslaniu Združenia, doručením písomnej prihlášky za člena Združenia Rade združenia.
Členstvo v združení zaniká:
1. vystúpením člena, 
2. úmrtím člena, 
3. zánikom právnickej osoby, ktorá je členom Združenia, 
4. vylúčením člena. 
Vystúpením členstvo v Združení zaniká doručením písomného oznámenia o vystúpení člena zo Združenia Rade združenia. Z vážnych dôvodov možno člena Združenia zo Združenia vylúčiť, a to 2/3-novou väčšinou všetkých členov Združenia.

V.PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV

Členovia združenia majú právo:
1. podieľať sa na činnosti Združenia,
2. voliť a odvolávať členov orgánov Združenia,
3. zúčastňovať sa akcií Združenia,
4. hlasovať o otázkach činnosti Združenia,
5. byť volený do orgánov Združenia po dosiahnutí veku 21 rokov.

Členovia združenia sú povinný:
1. dodržiavať Stanovy a Organizačný poriadok Združenia,
2. konať v súlade s cieľmi Združenia uvedenými v čl. II Stanov,
3. podieľať sa na činnosti Združenia podľa svojich možností a schopností,
4. platiť členský príspevok určený Zhromaždením členov.

VI.ORGÁNY ZDRUŽENIA

Orgánmi združenia sú Zhromaždenie členov a Rada.
Najvyšším orgánom združenia je Zhromaždenie členov združenia (ďalej len Zhromaždenie).
Do pôsobnosti Zhromaždenia patrí:
1. rozhodovať o činnosti Združenia,
2. rozhodovať o zmene Stanov,
3. rozhodovať o nakladaní s majetkom Združenia,
4. rozhodovať o zániku Združenia a o nakladaní s majetkom Združenia po zániku,
5. voľba a odvolávanie členov Rady,
6. rozhodovať o výške členského príspevku na príslušný kalendárny rok.

Zhromaždenie schádza minimálne 1 krát do roka. Zvoláva ho Rada písomnou pozvánkou najmenej 10 dní pred konaním Zhromaždenia. Zhromaždenie sa musí zvolať, ak o to požiada písomne aspoň 1/3-ina členov Združenia. Ustanovujúce Zhromaždenie sa uskutoční v 10. deň po registrácii Združenia Ministerstva vnútra SR v sídle Združenia.
Zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov. Zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Zo zasadnutia Zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica.
Štatutárnym orgánom Združenia je Rada, ktorá riadi činnosť Združenia a rozhoduje o všetkých záležitostiach Združenia, ak ich Stanovy nevyhradili Zhromaždeniu. Má troch členov. Rada plní uznesenia Zhromaždenia a zodpovedá Zhromaždeniu za svoju činnosť. Schádza sa podľa potreby. Pre platnosť právneho úkonu, ktorý robí Rada, je potrebný prejav vôle minimálne dvoch členov Rady.

VII.Zásady hospodárenia

Majetok združenia tvoria členské príspevky, dotácie, granty, dary a iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými písomnými predpismi.
Majetok a príjmy združenia môže byť použitý len na dosahovanie cieľov združenia a na zabezpečenie jeho vlastnej činnosti.
Pri zániku združenia rozhoduje o použití jeho majetku Zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov.

VIII.Zánik združenia

Združenie zaniká:
– zlúčením s iným združením
– dobrovoľným rozpustením

O zániku združenia rozhoduje zhromaždenie, pričom súčasne rozhodne aj o nakladaní s majetkom Združenia.
V prípade dobrovoľného rozpustenia vymenuje zhromaždenie likvidátora. Likvidátor vyrovná záväzky združenia a so zvyšným majetkom naloží podľa rozhodnutia zhromaždenia. Likvidátor oznámi zánik a likvidáciu združenia do 15 dní Ministerstvu vnútra SR.

IX.Záverečné ustanovenia

Návrh stanov bol prerokovaný a schválený zhromaždením, na zasadnutí, dňa 29.10.2006.
Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra, stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie.

Stanovy: Familiaris o.z.
Registrované Ministerstvom vnútra SR, dňa: 5.10.2006 pod. č.sp.: VVS/1-900/90-28913,
Na základe zápisnice zo Zhromaždenia členov združenia Familiaris o. z.
zo dňa 08.04.2010 bola zvolená Rada združenia Familiaris:

PhDr. František Drozd, PhD. – štatutár
Jana Šoltisová – členka Rady združenia
Ing. Zdenka Drozdová – členka Rady združenia