Doma je doma II

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje."

www.employment.gov.sk, www.ludskezdroje.gov.sk

Opis projektu:
Opatrovateľská služba v domácnosti je výbornou pomocou
rodine v čase, keď sa nemôže z rôznych dôvodov sama postarať o svojho blízkeho. Našim projektom „Doma je doma II.“, chceme pomôcť rodine vysporiadať sa so skutočnosťou, že ich blízky príbuzný má zdravotný alebo sociálny problém a potrebuje pomoc, podporu a sprevádzanie. V domácnosti, ktorú dôverne pozná, kde má všetko svoje miesto a kde sa cíti bezpečne a dobre. Terénnou formou opatrovateľskej služby chceme zmierniť klientov sociálny status a spolu s jeho rodinou sa
pokúsime preklenúť obdobie spojené so zdravotným obmedzením či postihnutím.

Zazmluvnená suma projektu vo výške 244800 EUR, je podporovaná Európskou
úniou ako nenávratný finančný príspevok na mzdy a odvody zamestnancov.

Ciele projektu:
Cieľom projektu je poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby v domácom prostredí, aby sa zabezpečilo zotrvanie občanov v prirodzenom domácom prostredí za účelom
zlepšenia kvality života občanov odkázaných na pomoc inej osoby. Projekt sa bude realizovať
prostredníctvom jednej hlavnej aktivity „Poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí“. Aktivitu budú realizovať opatrovateľky zamestnankyne Familiaris ako neverejného poskytovateľa pre občanov obce podľa zákona o sociálnych službách, ktorí mauzatvorenú zmluvu s Familiaris o poskytovaní opatrovateľskej služby najviac v rozsahu hodín vyplývajúcich z Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

Miesto realizácie projektu: prešovský kraj.

Ďalším cieľom projektu je zlepšiť kvalitu života občanov odkázaných na pomoc a
vytvorenie flexibilného a efektívneho systému sociálnych služieb na komunitnej úrovni.

Chceme nastaviť systém poskytovania terénnej formy soc
. služby tak, aby ho po skončení projektu mohla kontinutálne vykonávať samospráva.

Opatrovateľov/ky budeme priebežne vzdelávať, aby boli oboznámení/é s novými
metódami a postupmi opatrovateľskej služby napr. u alzheimerikov, osôb s demenciou atď.


Výsledky projektu:

Začiatok realizácie aktivít projektu Doma je doma II. bol v mesiaci december 2021 a ukončený bol  v novembri 2023. V merateľných ukazovateľoch projektu P0274 miera plnenia kumulatívne vzrástla na viac ako 205 % u osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia, čo predstavuje v ročnom plnení  nárast o 105 %.  

Počet zamestnancov poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby v merateľnom ukazovateli P0966 a v miere plnenia kumulatívne predstavuje hodnotu 165 %.

Počas trvania projektu  2021 – 2023  sme zo zazmluvnenej sumy 244 800,00 EUR vo výdavkoch vyčerpali 151 234,82 EUR čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 61,78 %. V rozpočtovej kapitole sme uvedenú sumu použili predovšetkým na mzdy.

Môžeme konštatovať, že projekt nadmieru splnil naše očakávania. Pomocou NFP projektu sme poskytli opatrovateľskú službu 41 klientom a poskytli prácu 33 zamestnancom. Väčšina prijímateľov sociálnych služieb pochádzala z regiónu Vysoké Tatry (Tatranská Lomnica, Starý Smokovec, Dolný Smokovec, Sibír, Vyšné Hágy), miest Svit a v menšej miere z mesta Poprad.  

Celý projekt Doma je doma II. bol finančne podporený z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho sociálneho rozvoja  v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Rezervácia termínu

Po odoslaní rezervácie Vás budeme čo najskôr kontaktovať, aby sme potvrdili termín. Ďakujeme.