Doma je doma II

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje."

www.employment.gov.sk, www.ludskezdroje.gov.sk

Opis projektu:
Opatrovateľská služba v domácnosti je výbornou pomocou
rodine v čase, keď sa nemôže z rôznych dôvodov sama postarať o svojho blízkeho. Našim projektom „Doma je doma II.“, chceme pomôcť rodine vysporiadať sa so skutočnosťou, že ich blízky príbuzný má zdravotný alebo sociálny problém a potrebuje pomoc, podporu a sprevádzanie. V domácnosti, ktorú dôverne pozná, kde má všetko svoje miesto a kde sa cíti bezpečne a dobre. Terénnou formou opatrovateľskej služby chceme zmierniť klientov sociálny status a spolu s jeho rodinou sa
pokúsime preklenúť obdobie spojené so zdravotným obmedzením či postihnutím.

Zazmluvnená suma projektu vo výške 244800 EUR, je podporovaná Európskou
úniou ako nenávratný finančný príspevok na mzdy a odvody zamestnancov.

Ciele projektu:
Cieľom projektu je poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby v domácom prostredí, aby sa zabezpečilo zotrvanie občanov v prirodzenom domácom prostredí za účelom
zlepšenia kvality života občanov odkázaných na pomoc inej osoby. Projekt sa bude realizovať
prostredníctvom jednej hlavnej aktivity „Poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí“. Aktivitu budú realizovať opatrovateľky zamestnankyne Familiaris ako neverejného poskytovateľa pre občanov obce podľa zákona o sociálnych službách, ktorí mauzatvorenú zmluvu s Familiaris o poskytovaní opatrovateľskej služby najviac v rozsahu hodín vyplývajúcich z Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.

Miesto realizácie projektu: prešovský kraj.

Ďalším cieľom projektu je zlepšiť kvalitu života občanov odkázaných na pomoc a
vytvorenie flexibilného a efektívneho systému sociálnych služieb na komunitnej úrovni.

Chceme nastaviť systém poskytovania terénnej formy soc
. služby tak, aby ho po skončení projektu mohla kontinutálne vykonávať samospráva.

Opatrovateľov/ky budeme priebežne vzdelávať, aby boli oboznámení/é s novými
metódami a postupmi opatrovateľskej služby napr. u alzheimerikov, osôb s demenciou atď.


Výsledky projektu:

Začiatok realizácie aktivít projektu Doma je doma II. bol plánovaný v mesiaci december
2021 a jeho ukončenie je plánované v novembri 2023. Projekt sa nachádza v implementačnej fáze, ale už teraz môžeme konštatovať že v merateľných ukazovateľoch P0274 sa Miera plnenia kumulatívne vyšplhala na 170 % u osôb , ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia, čo predstavuje v ročnom plnení 105 %. Do ukončenia projektu predpokladáme nárast o viac ako 50 % prijímateľov sociálnej služby – opatrovateľskej.

Počet zamestnancov poskytujúcich sociálne alebo asistenčné služby v merateľnom
ukazovateli P0966 a v Miere plnenia kumulatívne predstavuje hodnotu 120 %.

V období tvorby monitorovacej správy projektu za roky 2021 – 2022 sme zo zazmluvnenej
sumy 244800,00 EUR zúčtovali 16203,03 EUR, voľné prostriedky sú v sume 212,037,77
EUR a viazané prostriedky v sume 32762,23 EUR.

Rezervácia termínu

Po odoslaní rezervácia Vás budeme čo najskôr kontaktovať, aby sme potvrdili termín. Ďakujeme.