Poradenstvo

Čo je sociálne poradenstvo?

V zmysle § 19 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách (…):

(1) Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná
na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii.
Sociálne poradenstvo sa vykonáva na úrovni základného
sociálneho poradenstva a špecializovaného sociálneho poradenstva.

(2) Základné sociálne poradenstvo je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Základné sociálne poradenstvo je súčasťou každej sociálnej služby poskytovanej podľa tohto zákona.

(3) Špecializované sociálne poradenstvo je zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci.

(4) Sociálne poradenstvo možno vykonávať ambulantnou
formou prostredníctvom poradní sociálneho poradenstva zriadených na tento účel a terénnou formou prostredníctvom terénnych programov.

CZIS - Vysoké Tatry - Nový Smokovec

Ambulancia špecializovaného sociálneho poradenstva je otvorená vždy v pondelok od 08:00 – 15:00 hod. (prestávka na obed 12:00 – 12:30 hod.) v ostatné dni len  pre objednaných klientov tel.č. 0905/742 400.