Učíme sa učiť!

Familiaris o.z. organizuje krátke pobytové stretnutie ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia, viac sa dozviete tu: 
Projekt "Učíme sa učiť": 

Význam projektu:
Pomoc a podpora sociálnej inklúzie rodinám, ktorým hrozí sociálne vylúčenie. Rodičia sú často nezamestnaní, s nízkym vzdelaním, v jednej domácnosti žije viac generácií a veľký počet detí, preto sa jednotlivcovi nevenuje dostatočná starostlivosť a zanedbáva sa jeho vzdelávanie, správny psychický a sociálny vývoj, nehovoriac o rozvíjaní umeleckých, športových či manuálnych zručností. Rodiny žijú často v podmienkach s nižším štandardom, detí nemajú zabezpečené vhodné podmienky a prostredie pre vzdelávanie sa a prípravu do školy a tiež pre rozvoj schopností, talentu a zručností, nakoľko nenavštevujú školské kluby detí a záujmové krúžky z dôvodu finančnej nedostupnosti a pocitu sociálneho vylúčenia. 

Tradícia akcie:
Ide o celkom novú aktiviut v meste Svit, ktorá bola nedostatková a chýba v ponuke sociálnych služieb pre marginalizované skupiny občanov. 

Cieľová skupina:
Rodiny ohrozené sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčené, nezamestnaní členovia rodín, Rómovia, osamelé ženy starajúce sa o deti, osoby ohrozené sociálno-patologickými javmi…

Hlavný cieľ projektu:
Uľahčenie integrácie do spoločnosti aktivitami zameranými na odstránenie sociálnej exklúzie. Praktické nícviky psychosociálnych zručností (od možnosti ako sa učiť, ako povzbudzovať vôľové vlastnosti až po hospodárenie s financiami v rodine)

Predpokladaný počet účastníkov akcie: 50

Prehľad kľúčových aktivít:

Jún 2012:
propagácia aktivít, prostredníctovm regionálnych médií, internetu, terénnych sociálnych pracovníkov
podrobný rozpis jednotlivých aktivít, základná sociálna diagnostika klientov

Júl 2012:
tréningový podporný program sociálnych zručností – základy komunikácie, asertivity, empatie, kľúčových schopností
športové a pohybové aktivity, účasť klientov na letnom pobytovom tábore v chatovej oblasti

August 2012:
slnko, voda a pohyb – priaznivé faktory pre klientov trpiacich depresívnymi náladami, nízkou sebadôverou. Návšteva letného kúpaliska, výlety do Vysokých Tatier

September 2012:
Škola volá – naučiť sa "ako sa učiť", doučovanie neprospievajúcich žiakov, zvládanie rodičovských problémov vo výchove,
"Poznaj svoje telo – chráň si svoju dušu" – intímne rozhovory o láske, sexe, poznávaní seba a sveta dospelých

Október 2012:
psychosociálny výcvik rodín "Vieme pomôcť sami sebe" nácvik asertivity, empatie, kongruentného správania