Znižovanie rizika sociálno- patologických javov jednotlivca v rodine